NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Dôležité dokumenty

Domáci poriadok ZNB

Dotazník k prijatiu žiadteľa do domova na pol ceste

Ochrana práv užívateĺov soc. služieb

Zásady prijímania klientov do ZNB

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Všeobecná deklarácia ľudských práv

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie