NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Ochrana práv užívateĺov soc. služieb

   STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE

     Adlerova 4, 040 22 Košice                

 

Ochrana práv  prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania a Domove na pol ceste

 

Vnútorné  zásady, pravidlá a preventívne opatrenia

Stredisko krízovej intervencie – rešpektuje základné ľudské práva užívateľov sociálnych služieb, ich nároky vyplývajúce z ďalších platných obecne záväzných noriem a pravidiel občianskeho spolužitia.

Tieto vnútorné postupy, pravidlá a preventívne opatrenia účinne napomáhajú dodržiavaniu ľudských práv užívateľov sociálnych služieb v zariadení a  zamedzujú používanie prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia.

 

Zásady poskytovania sociálnych služieb:

 • Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb – všetky fyzické osoby ( v našom kontexte klienti )  majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženské vyznanie, sexuálnu orientáciu, sociálny pôvod.
 • Akceptovanie slobodnej voľby klienta -  klient si zvolí druh, rozsah a spôsob poskytovaných služieb a nesie osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

 

 • Rešpektovanie práv klienta ( prijímateľa sociálnej služby )

 

Stredisko krízovej intervencie – Zariadenie núdzového bývania ako poskytovateľ sociálnych služieb podriaďuje svoju činnosť etickým princípom a všeobecným princípom sociálnych služieb. Rešpektuje právo klienta na dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie. Tento zámer je zjavný ako z dokumentov a informačných materiálov, tak aj zo samotnej činnosti.

        Práva  klientov

Pre zabezpečenie dôstojnosti klienta Stredisko krízovej intervencie dbá najmä na:

-         ochranu života a zdravia

-    osobnú slobodu

-         rešpekt k osobnej cti, dobrej povesti a mena

-         aby klient nemusel ovplyvňovať poskytovanie služby neprípustnými (nezákonnými) prostriedkami (dary, úplatky ai.)

 

Každé zariadenie SKI vytvára také podmienky, aby bolo naplnené právo klienta na  

a) sebaurčenie a to predovšetkým:

-          ochranu osobnej slobody

-          slobodu myslenia a náboženského vyznania

-          dôraz na osobný rozvoj

 

b) rešpekt súkromia klienta a garantuje:

-          nenarušovanie osobného priestoru

-          ochranu osobných údajov  a 

-          dôvernosť informácií poskytnutých  kompetentným odborným zamestnancom zariadenia v záujme riešenia  problémov  prijímateľa  sociálnej služby

 

 c) vytváranie  podmienok,  pre zabezpečenie práva klienta na bezpečie:

-          ochrana pred akýmikoľvek formami zneužívania, diskrimináciou a pod.

-          zabezpečuje služby odborne

-          v prípade problematického klienta zasahuje kvalifikovane a citlivo, snaží sa príčinám správania porozumieť

-          pri poskytovaní služieb postupuje spôsobom, ktorý je pre klienta prijateľný

-          v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia klienta. Výnimku tvoria situácie priameho ohrozenia života a zdravia klienta, alebo iných fyzických osôb za podmienok stanovených zákonom o sociálnych službách.

 

Preventívne opatrenia:

 • zabezpečenie pravidelnej  služby vrátnikov v zariadení
 • obmedzenie návštev v zariadení iba na  prípady objektívne zdôvodnených požiadaviek klientov
 • komunitný systém práce, ktorý zapája klientov do života zariadenia ako partnerov pri poskytovaní sociálnych služieb
 • program komunitných stretnutí, ktorý je prioritne zameraný aj na zvyšovanie právneho vedomia klientov
 • pravidelné zisťovanie spokojnosti užívateľov služieb (priama spätná väzba, ankety v rámci komunitných stretnutí a i.)
 • podporovanie ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov zo strany organizácie
 • vypracovaný program a poskytovanie pravidelnej supervízie, ktorá napomáha zvyšovať kvalitu odbornej práce a podnecovať osobnostný rozvoj zamestnancov (napr. napomáha identifikovať vlastné predsudky, stereotypy, ktoré by mohli mať za následok diskriminačné správanie voči určitej skupine alebo skupinám klientov
 • interná psychologička a supervízorka, ktorá pomáha zamestnancom aj klientom identifikovať a riešiť situácie, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu práv klientov

 

 Situácie:

kedy by mohlo dôjsť ku stretom záujmov zariadenia i pracovníkov zariadenia so záujmami   

klientov

 • prijímanie klientov (napr. záujemca  požiada o opakované sociálne služby po tom, čo zariadeniu nezaplatil úhradu za predchádzajúci pobyt)
 • klient je pasívny pri riešení svojej nepriaznivej situácie, nespolupracuje
 • klient môže mať pocit, že zariadenie alebo pracovník prekračuje svoje kompetencie, je neobjektívny, poskytuje výhody iným klientom, zasahuje do súkromia, nerešpektuje právo na slobodné rozhodnutie

 

Nápravné opatrenia:

 • organizácia má vypracované interné predpisy, ktoré stanovujú postupy pre konkrétne problémové situácie  ( Pracovný poriadok, Pravidlá pre vybavovanie sťažností, Domáce poriadky zariadenia, Pravidlá pre prijímanie klientov ai.)
 • zariadenie má vytvorený systém prijímania ( v zariadení núdzového bývania odbornú komisiu, ktorá ako poradný orgán riaditeľky SKI rieši i priestupky užívateľov, ktoré sa môžu dotýkať práv ďalších užívateľov  o i. právo na súkromie, zachovanie osobnej cti a dobrého mena a pod.)
 • v prípade vážneho porušenia etiky profesionálnej práce a práv klienta zo strany pracovníka, organizácia postupuje v zmysle platných právnych predpisov .

 

 

V Košiciach, 20. septembra  2010

 

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie