NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Krízové stredisko Čaňa

Krízové stredisko Čaňa


Vedúci: PaedDr. Danuše Kurucová

Kontaktná osoba:  Jana Drotárová

Adresa: 044 04 Čaňa,  Osloboditeľov 174

tel: 055/699 95 39

e- mail: kurucova@skrin.sk

 

Poslanie: kombinované zariadenie pre deti s týmto zameraním:  

a) výkon opatrení sociálno-právnej  ochrany detí a sociálnej kurately (KS), ak sa dieťa nachádza v krízovej životnej situácii z dôvodov výchovného zanedbávania,  zneužívania, týrania alebo vážneho podozrenia z týchto prejavov a skutkov páchaných  rodičmi alebo opatrovníkmi na deťoch (syndróm CAN)V zreteľahodných prípadoch spolupracuje pri hľadaní  a sprostredkovaní  kontaktov a interakcie náhradnej rodiny v spolupráci s ÚPSV a R.

b) zabezpečovanie sociálnej služby na určitý čas (ZDS) maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak si rodičia alebo iná fyzická osoba,  ktorá má  zverené dieťa do osobnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa  sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je treba postupovať podľa iných predpisov (napr. podľa zákona o zdrav. starostlivosti).

Lokalita: Objekt  2 podlažného rodinného domu v okrese Košice- okolie v obci Čaňa, zhruba 15 km od Košíc. Dom je stavebne  upravený na účely pobytového zariadenia sociálnych služieb. V areáli je záhrada využívaná ako detské ihrisko a okrasné záhony. Budova je majetkom KSK.

Kapacita:  12 miest

Forma pobytu: celoročná

Dĺžka pobytu:  nie je určená ,  spravidla ide  o pobyt  trvajúci 6 mesiacov.

Cieľová skupina: spravidla deti vo veku od 0 do 6 rokov.

Dôvody prijatia:  hospitalizácia rodiča, prechodný pobyt rodiča alebo opatrovníka v zahraničí  z dôvodov hľadania práce,  prechodná ťažkosti  s bývaním v rodine a pod. 

Doklady k prijatiu: žiadosť  o poskytnutie služby, potvrdenie o príjme, lekárska správa, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, karta poistenca Ak dieťa navštevuje školu aj školské pomôcky  používané v aktuálnom školskom roku (učebnice, zošity, špec. pomôcky a pod.).

Úhrady za pobyt v ZDS : výška úhrady je stanovená v súlade  so schváleným nariadením Košického samosprávneho kraja.


Poskytované služby:

Zdravotná starostlivosť:  poskytovanie zdravotnej starostlivosti je  v rámci bežnej pediatrickej starostlivosti  Čaňa. Prípadná potreba  inej odbornej zdravotnej starostlivosti sa realizuje v . zariadeniach na území mesta Košice.

Stravovanie:   poskytovanie celodennej racionálnej resp. diétnej stravy v súlade s vekovými a diétnymi požiadavkami. Výška stravnej jednotky je určená v súlade so  všeobecným záväzným nariadením KSK.

Bývanie:   Na prízemí budovy je zriadená vstupná viacúčelová hala, herňa,  kuchyňa, hygienické zariadenia, prevádzkové a administratívne miestnosti. Na poschodí sú umiestnené spálne vybavené   štandardným lôžkovým nábytkom.  

Zaopatrenie:  upratovanie,  pranie, žehlenie poskytovanie posteľnej bielizne,

Pedagogická činnosť:  predškolská  výchova, hrové aktivity, organizácia   kultúrnych a športových podujatí s využitím miestnych podmienok,  prípadná špeciálno-pedagogická starostlivosť.

Psychologické služby: poskytovanie odbornej systematickej individuálnej a skupinovej  intervencie a psychoterapie, psychologická pomoc rodine.

 

Metódy a formy práce: individuálne alebo skupinové formy práce, tvorivé využívanie metodiky výchovnej práce v predškolských zariadeniach a centrách voľného času. 

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie