NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
O nás

Stredisko krízovej intervencie (ďalej len “SKI“)

je verejným poskytovateľom sociálnych služieb  zapísaný v registri poskytovateľov sociálnej služby Košického samosprávneho kraja pod registračným číslom 79/2009 – OSV/2.

SKI je zariadenie sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zriadené Uznesením Košického samosprávneho kraja č. 20031159 zo dňa 15. decembra 2003, ktoré bolo schválené jeho zastupiteľstvom v súlade s ustanovením §11 ods. 2 písm. c) zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve  vyšších územných celkov s účinnosťou od 1. januára 2004.

Na základe uznesenia Košického samosprávneho kraja č. 327/2011 zo dňa 17.10.2011 o schválení Optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 2. etapa s účinnosťou od 01.01.2012 boli zrušené Domov na pol ceste v Košiciach a Zariadenie dočasnej starostlivosti pre deti v Čani. Kapacita Krízového strediska v Čani bola zvýšená zo súčasných 8 na 11 miest.

Organizačne sa SKI člení od 01.01.2012  na organizačné úseky:

  1. Krízové stredisko pre deti Košice
  2. Zariadenie núdzového bývania Košice
  3. Krízové stredisko pre deti Čaňa
  4. Ekonomicko – prevádzkový úsek

Vízia:

Aktívnou činnosťou a odborným poradenstvom naplniť poslanie Strediska krízovej intervencie poskytnúť pomoc a dať nádej sociálne znevýhodneným rodinám, matkám a deťom v ohrození v lepší a dôstojný život.

 

Ciele Strediska krízovej intervencie

  • Dlhodobé

- zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v prospech občanov s dôrazom na rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom celoživotného vzdelávania a supervízie

       - vytváranie podmienok pre rozvoj organizácie v smere zvyšovania kvality

       poskytovaných služieb a naplnenia požiadaviek

       štandardov kvality v zmysle zákona o sociálnych službách

 

  • Krátkodobé

- zlepšenie kvality prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb a na výkon SPO

- systematické uplatňovanie účinných foriem a metód práce (komunity, skupiny,

 individuálne práca s klientom, rodinou)

 Etické princípy a hodnoty

       Stredisko krízovej intervencie pri napĺňaní svojho poslania kladie dôraz na také hodnoty a princípy, akými sú humanita,  rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, ochrana rodiny a práv dieťaťa, solidarita,  odbornosť a etika profesionálnej práce.

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie