Navigácie



















Anketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Kľúčové právne predpisy

-          zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

      č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov

-          zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov

-          zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

-          VZN KSK č.   6/2010 o platení úhrad za sociálne služby

-          Zákon č.305/2005 Z.z 

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie