NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

 

 

Menu:

 • ZNB  - základné údaje o zariadení
 • Poskytované služby
 • Zásady a postupy pri prijímaní klientov do zariadenia
 • Aktivity
 • Právne normy
 • Tlačivá na stiahnutie
 • Kontakt
 • Fotogaléria
 • Informácie pre sponzorov a darcov

 


Základné údaje o zariadení

Zariadenie núdzového bývania (ZNB)

Poslanie: Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie,

Pôsobnosť: žiadatelia s trvalým pobytom v meste Košice a Košice - okolie 

Kapacita: 73 miest pre cca 30 rodičov a 43 detí

Dĺžka pobytu: do 2 rokov

Forma pobytu: celoročná

Lokalita: MČ Košice Dargovských hrdinov, Adlerova č. 4, panelový dom. Pre účely zariadenia je vyhradených 13 bytov a 4 garsónky.

Vybavenie: bytová jednotka pozostávajúca z izby vybavenej účelovým nábytkom, z kuchyne, WC, kúpeľne a chodby.

Cieľová skupina:

 • fyzická osoba, na ktorej je páchané násilie
 • fyzická osoba, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi
 • osamelá tehotná žena a osamelý rodič s deťmi vo veku od 0 do 18 rokov, prípadne do ukončenia   prípravy na povolanie dieťaťa, najdlhšie   však do jeho 25. rokov, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie
 • fyzická osoba a rodina, ktorá sa ocitla v krízovej sociálnej situácii a nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie (najmä živelná pohroma, požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária)

 

 Poskytované služby

 

Ubytovanie: 2-izbové byty a garzónky s príslušenstvom. Jeden 2-izbový byt obývajú 2 klienti (rodičia) s deťmi. Každý z nich má pridelenú jednu izbu. Spoločne užívajú kuchyňu, hygienické zariadenia (kúpeľňa, WC) a predsieň. Garzónku obýva jeden klient – rodič s dieťaťom. Izby sú zariadené štandardným lôžkovým a úložným nábytkom a základnými elektrickými spotrebičmi.

 

Sociálne poradenstvo: poskytovanie odborného sociálneho a špecializovaného poradenstva formou individuálnou alebo skupinovou.

 

Psychologické poradenstvo: poskytovanie krízovej intervencie a psychologickej pomoci pri   zvládaní a prekonávaní  krízovej životnej situácie klienta a s tým súvisiacich problémov v oblasti osobných, partnerských alebo rodinných vzťahov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: poskytovanie odborného poradenstva pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív pri písomnej komunikácii a vybavovaní iných vecí v záujme klienta.

 

Iné služby: vytvorené podmienky na záujmovú činnosť, knižnica, PC a internet.

 

Formy a metódy práce: uplatňovanie systematickej individuálnej a skupinovej práce, využívanie komunitných foriem.

  

 

Zásady a postupy pri  prijímaní  klientov do ZNB

.

 

Postup pri prijímaní klientov

 • podanie žiadosti
 • kompletizácia žiadosti
 • prerokovanie v komisii pre prijímanie do ZNB
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

 

Podanie žiadosti

Žiadosť o poskytovaní sociálnych služieb v ZNB si môže podať fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Košice a Košice - okolie na základe vlastného rozhodnutia. Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne priamo do zariadenia.

 

Kompletizácia žiadosti

Žiadosť musí obsahovať:

 • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb
 • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa
 • prešetrenie sociálnej situácie v rodine na ÚPSVR, oddelenie sociálno-právnej ochrany podľa trvalého bydliska
 • potvrdenie o evidencii na ÚPSVR, príp. dôvod vyradenia
 • lekárske potvrdenie
 • v  odôvodnených prípadoch je potrebné doložiť aj j rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti a jej plnení 
 • rodný list dieťaťa

 

Komisia pre prijímanie

Žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb prejednáva odborná komisia SKI, ktorá zasadá pravidelne jedenkrát mesačne, prípadne podľa potreby. Na zasadnutie komisie sú prizvaní žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby.

Odborná komisia sa oboznámi s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností komisia predloží svoje stanovisko riaditeľovi SKI, ktorý rozhodne  o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v zariadení. V prípade, ak nie sú v zariadení voľné miesta, ZNB zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov.

 

 

 

 

Predvolanie k nástupu do ZNB

      Po uvoľnení ubytovacieho miesta ZNB z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce na poskytovanie sociálnych služieb.

 

Evidencia žiadateľov

Zariadenie vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené.

 

 

Prednostné prijatie žiadateľa

     Mimo poradia v evidencii sú prijímaní žiadatelia bezodkladne alebo pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v naliehavých prípadoch ohrozenia života a zdravia, a to:

 

-          fyzická osoba, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi

-          fyzická osobe, na ktorej je páchané násilie

-          v prípade živelnej pohromy, požiaru, ekologickej havárie alebo priemyselnej havárie

 

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Pred nástupom do zariadenia je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami.

Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb uzatvára so žiadateľom riaditeľ SKI.

 

 

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za poskytované sociálne služby – bývanie v Zariadení núdzového bývania je stanovená  v zmysle VZN KSK č. 6/2010. Mesačná úhrada sa pohybuje vo výške cca 57 – 84 € podľa počtu osôb v bytovej jednotke a podľa počtu elektrospotrebičov.

 


 Aktivity

 • Komunitná sociálna práca s klientami ZNB s cieľom zlepšovania kvality života v zariadení
  • Spolupráca s inými subjektami v prospech klientov

-          v spolupráci s ÚPSVR   poskytuje pomoc pri riešení sociálnej situácie rodín a detí, zlepšovaní ich  životnej úrovne, v oblasti prevencie a riešení prípadov zanedbávania výchovy a starostlivosti o deti.

-          v spolupráci  s OZ “Krok za krokom”  rôzne akcie a podujatia ako sú napr. finančne zvýhodnené kultúrne a športové aktivity, výlety či letné tábory pre klientov a ich deti

-          s Centrom voľného času v Košiciach na Jegorovovo nám   pri zabezpečovaní krúžkovej činnosti pre deti rodičov ubytovaných v ZNB

-          s CROSS CLUB Košice pri zabezpečovaní klubovej činnosti, rôznych akcií a podujatí (výlety, Deň detí, Mikuláš, vianočné posedenie ai.) pre deti rodičov ZNB

-          s MÚ MČ Dargovských hrdinov pri zabezpečovaní materiálnej pomoci, MDD, Mikuláš ai. pre klientov ZNB

-          s OZ Poradenské centrum “Iná možnosť” na projekte protidrogovej prevencie pre deti zo sociálnych zariadení

-          s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie pri ochrane zdravia

-          s OZ Fenestra pri riešení prípadov domáceho násilia

-          v spolupraci s charitatívnymi organizáciami a súkromnými osobami pri poskytovaní materiálnej pomoci klientom ZNB (vianočné balíčky, šatstvo, potravinové balíčky ai.)

 

     Právne normy

-          zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

      č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov

-          zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov

-          zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

-          VZN KSK č.   6/2010 o platení úhrad za sociálne služby

 

 

Kontakt:

Bc. Katarína Lukačková - vedúca Zariadenia núdzového bývania

tel. č: 055/671 04 04

e-mail: lukackova@skrin.sk

 

 Informácie pre sponzorov a darcov

 

Ako môžete pomôcť rodičom a ich deťom v Zariadení núdzového bývania

Nepeňažné dary

 • potraviny
 • hygienické a čistiace potreby
 • oblečenie
 • školské pomôcky a potreby
 • knihy, hračky, športové potreby

 

Peňažné dary

 • peňažná pomoc na uhradenie napr. pobyt v letnom tábore, školský výlet, záujmový krúžok
 • peňažná pomoc na uhradenie zdravotnej a liečebnej starostlivosti, napr. závažné ochorenie, operácie, dlhodobá a finančne nákladná liečba, pobyt dieťaťa v špecializovanom zariadení
 • finančný príspevok na zníženie zadĺženosti klienta (pôžičky, exekúcie)
 • finančný príspevok na zaplatenie úhrad za ubytovanie v ZNB


čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie