NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Krízové stredisko Košice

Krízové stredisko Košice

 

Vedúci : PaedDr. Danuše Kurucová

Adresa : Adlerova 4 , 040 22 Košice

Tel : 055/ 671 25 56

e - mail : kurucova@skrin.sk

Poslanie : zariadenie zabezpečuje výkon oparení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately pre územnú pôsobnosť Košického samosprávneho kraja v prípade, ak sa dieťa ocitne v krízovej životnej situácii z dôvodov výchovného zanedbávania ,zneužívania, týrania alebo vážneho podozrenia z týchto činov rodičmi alebo opatrovníkmi na deťoch. Pre preukázateľné zlyhávanie resp. zlyhanie rodičovských funkcií v pôvodnej rodine, bolo dieťa súdnym rozhodnutím vyňaté z pôvodného prostredia – najčastejšie z rodiny – a KS plní funkciu dočasnej sociálnej a emocionálnej opory. Poskytuje potrebnú materiálnu, pedagogickú, psychologickú a sociálnu pomoc deťom. V zreteľa hodných prípadoch spolupracuje pri hľadaní a sprostredkovaní kontaktov a interakcie pre náhradnú rodinnú starostlivosť v spolupráci s ÚPSV a R:

Lokalita: Vyčlenené priestory v prenajatom panelovom dome na I. posch. Sídliska Dargovských hrdinov na Adlerovej 4 v Košiciach, vhodne prispôsobené a udržiavané na daný účel.

Vybavenie: spálne, herňa, jedáleň, učebňa, denná miestnosť, kuchyňa, administratívne a prevádzkové priestory vybavené štandardným funkčným nábytkom

Kapacity:  13 miest

Dĺžka pobytu: spravidla 6 mesiacov až jeden rok

Forma pobytu: celoročná

Cieľová skupina: deti vo veku od 6 r do ukončenia SŠ s vydaným predbežným opatrením súdu alebo výchovným opatrením.

Prijímanie, dokumentácia:

Deti sú do KS prijímané na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, výchovnom opatrení v súhlase s § 62, ods. a) až b) zákona o SPO a SK č.305/2005 Z.z v znení neskorších predpisov. Postup pri prijímaní je vymedzený uvedeným zákonom. Dokumentácia potrebná k umiestneniu :

a)rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení alebo o výchovnom opatrení

b)rodný list dieťaťa

c)sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa

d)posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu ak bol

 vydaný

e)preukaz poistenca

f)v naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek

starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa ohrozené, možno prijať

dieťa bez dokladov. Tie to doklady je orgán sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately povinný poskytnúť dodatočne

 

Poskytované , vykonávané a zabezpečované služby

 

a) bývanie : Dvoj a trojposteľové spálne rozlíšené podľa pohlavia detí

 

b) stravovanie: Počas školského roka obedy sú zabezpečené v školských jedálňach. Cez víkendy, sviatky a prázdniny je strava dovážaná zo zariadenia soc. služieb pre seniorov. Vedľajšie druhy jedál sa pripravujú v zariadení. Dbáme o dodržiavanie požiadaviek na zdravú výživu a dodržiavanie stravných noriem.

 

c)  Obslužné činnosti: Upratovanie, pranie, žehlenie pomoc pri hygienických úkonoch (ak je potrebná)

 

d) osobné vybavenie (ak je potrebné)

 

e) školská dochádzka

 

 

Vykonávanie a zabezpečovanie :

 

a)      odbornej diagnostiky (vykonáva sa pedagogická, psychologická, v prípade potrby špeciálno-pedagogická diagnostika)

b)      sociálnej práce, sociálneho poradenstva, špeciálneho sociálneho poradenstva : poskytovanie informácii o formách sociálnej pomoci potrebným osobám alebo organizáciám.

c)      Pedagogickej činnosti a výchovnej činnosti: vzdelávanie a príprava na povolanie, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, zabezpečenie voľnočasových a mimoškolských záujmových aktivít, organizovanie a účasť detí na kultúrnych, spoločenských, didaktických a športových podujatiach.

d)      pomoci na zvládnutie krízy: krízová intervencia a pomoc deťom v krízových stavoch

e)      psychologickej starostlivosti: psychodiagnostika, krízová intervencia a pomoc deťom v stave psychickej krízy, poskytovanie individuálnej a skupinovej intervencie a psychoterapie, psychologická pomoc rodine, metodická pomoc výchovným pracovníkom KS, spracovávanie komplexných správ o dieťati na požiadanie orgánov SPO a súdov.

f)       špeciálno- psychologickej starostlivosti –o detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, poruchami čítania, písania a poruchami správnia

g)      zdravotnej starostlivosti : základné a odborné zdravotnícke služby zabezpečuje Poliklinika – Východ a iné odborné zdravotnícke zariadenia(podľa individuálnych potrieb) na území mesta.

h)      liečebno výchovnej starostlivosti: ošetrovateľské úkony vo vzťahu ku kojencom a batoľatám, predškolským deťom ( kŕmenie, prebaľovanie, kúpanie, podávanie predpísaných liekov, prevencia- posilňovanie imunity detí cez stravovací režim, denný režim, vychádzky, pohyb, priebežné sledovanie zdravotného stavu detí, stimulácia vývinu motoriky, reči, sociability, emocionality.

i)        Rekreačnej činnosti

 

Utváranie podmienok na :

 

a)      záujmovú činnosť – v spolupráci s CVČ, v rámci krúžkovej činnosti v ZŠ, v rámci možnosti KS

b)     kultúrnu činnosť

 

Formy a metódy práce:  uplatňovanie individuálnej, skupinovej a komunitnej práce.

 

Spolupráca : s UPSVaR – oddelenia SPO a SK, súdmi, rodinou, so ZŠ a SŠ, študentmi,     dobrovoľníkmi, sponzormi.     


čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie