NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
DOMÁCI PORIADOK ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA

  
   

      STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

     Adlerova 4, 040 22 Košice


Domáci poriadok

Zariadenia  núdzového  bývania

 

 

    V  Zariadení núdzového bývania ( ďalej len zariadenie ) sa poskytujú sociálne služby:

 • fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie,
 • fyzickej  osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi,
 • osamelému rodičovi s deťmi,
 • osamelej  tehotnej  žene,
 • fyzickej osobe, ktorá z vážnych dôvodov akými sú : živelná pohroma, požiar alebo priemyselná havária nemôže užívať svoje pôvodné bývanie.


Sociálne služby sa poskytujú na prechodnú dobu a každý ubytovaný klient (prijímateľ sociálnej služby)  je povinný  dodržiavať tento   domáci poriadok. 1. Povinnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení:


 • vzorne  sa starať o výchovu svojich  detí, s ktorými je ubytovaný ( ktoré má vo svojej priamej starostlivosti),
 • šetrne zaobchádzať s prevzatým inventárom, udržiavať izbu , spoločné  bytové  a nebytové priestory v čistote a poriadku,
 • pravidelne uhrádzať stanovený poplatok za pobyt  v sume, ktorá je uvedená v zmluve medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnych služieb,
 • akékoľvek zmeny v príjmoch hlásiť vedúcej zariadenia tak, ako je to uvedené v zmluve
 • dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy (kde sú ? umiestnené),
 • prevziať a pri odchode odovzdať nepoškodený inventár a byt  čistý a uprataný vedúcej  alebo sociálnej pracovníčke, ktoré vykonajú prehliadku aktuálneho stavu.  
 • odchod  na dobu dlhšiu ako 24 hodín hlásiť vedúcej, príp. sociálnej pracovníčke s udaním miesta a doby pobytu mimo zariadenie,
 • korektne vychádzať s ďalšími ubytovanými klientmi,
 • rešpektovať  všetkých nájomníkov panelového domu a zdržiavať sa akýchkoľvek hlučných

zábav a hier v čase nočného pokoja 

 • dbať na pokyny vedúcej, sociálnej pracovníčky a službukonajúceho vrátnika zariadenia.
 • v záujme ochrany zdravia detí sa klientom zakazuje v priestoroch zariadenia fajčiť. Fajčiť možno len mimo ubytovacieho priestoru (lodžia, kde si fajčiar umiestni popolník).
 • V zariadení je zákaz užívania alkoholických nápojov. • Príchod  je možný do 21.00 hod. Po tejto hodine bude možné vpustiť len  tých klientov, ktorí sú v pracovnom pomere - zamestnaní, a ktorým pracovné povinnosti bránia  návratu do uvedenej hodiny. Predpokladané neskoršie návraty sa musia vopred ohlásiť vedúcej zariadenia.

 

 1. Návštevy cudzích osôb v zariadení

 

            Návštevy    cudzích    osôb  na izbách   sú  zakázané.   Do   zariadenia   majú    prístup    len   klienti,   riaditeľka organizácie,    vedúca   zariadenia  a zodpovední  zamestnanci Strediska krízovej intervencie.


 1. Denný a nočný pokoj :

 

     V záujme zdravého vývinu a ochrany zdravia umiestnených detí  je určený denný a nočný režim v čase od 13.00 – 15.00 hod. a od 19.00 – 06.00 hod. V tejto dobe sú klienti v zariadení povinní udržiavať pokoj a vyhýbať sa takým činnostiam, ktoré by ho narúšali:


 • v dobe od 19.00 – 07.00 hod. a počas víkendov a sviatkov bude zariadenie uzavreté a prístupné len ubytovaným klientom
 • o neskorých nočných odchodoch a príchodoch budú klienti informovať vedúcu zariadenia. v čase neprítomnosti si rodič zabezpečí starostlivosť o deti zodpovednou dospelou osobou . Toto riešenie nahlási príslušnému službukonajúcemu vrátnikovi
 • Nočný vrátnik bude zabezpečovať nočný kľud a viesť evidenciu o príchodoch a odchodoch


 1. 4.      Závady v byte :


Zariadenie núdzového bývania, ako poskytovateľ, je povinný odovzdať prijímateľovi   sociálnych služieb – budúcemu klientovi - byt v takom stave, ktorý je spôsobilý na riadne užívanie. Z toho vyplýva, že:


 • poskytovateľ je povinný odstrániť väčšie závady brániace riadnemu užívaniu bytu
 • klient  je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poskytovateľovi potreby väčších opráv v byte. V danom prípade finančné náklady na opravu znáša organizácia alebo prenajímateľ budovy, ktorým je Bytový podnik mesta Košice.
 • drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou  (napr. výmena zásuviek, oprava vypínača elektriny, výmena žiaroviek alebo žiariviek, zámkov vo dverách a pod.)  uhrádza ubytovaný klient
 • ubytovaný klient je povinný odstrániť  závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte sám

 

5. Úhrada za sociálnu službu


     Podľa  ešte platných ustanovení zákona č. 195/1998 Z.z. o soc. pomoci v znení neskorších predpisov a  podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady za soc. služby, opatrenie predsedu Košického samosprávneho kraja č. 1/2003 o výške úhrad za poskytované soc. služby Stredisko krízovej intervencie stanovuje  výšku úhrady za bývanie s účinnosťou od 01.03.2004.

V prípade neplatenia poplatkov za bývanie v domove bude sa  dlh vymáhať súdnou cestou.

 

6.Opatrenia za nedodržanie ustanovení domáceho poriadku

 

      Vedúca zariadenia  v závislosti od rozsahu, miery a dôsledkov porušenia domáceho poriadku môže klientovi uložiť tieto opatrenia:

 • pohovor u vedúcej zariadenia, z ktorého sa urobí písomný záznam, 
 • upozornenie na porušenie domáceho poriadku na pracovnej  komisii o prijímaní, predĺžení a ukončení pobytu v zariadení,    
 • prijímateľovi hrubo porušujúcemu dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie  a to aj po písomnom upozornení, môže poskytovateľ sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách jednostranne vypovedať zmluvu.
 • Dôsledky za porušovanie domáceho poriadku neplnoletými deťmi, ktoré má rodič-klient v priamej starostlivosti v tomto zariadení znáša rodič  v plnom rozsahu .  Tento domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom: od 01.01.2010


  Prehlásenie: Súhlasím s podmienkami, ktoré sú uvedené v domácom poriadku. 

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie