NavigácieAnketa
Skušobná anketa
Možnosť 1 - skúška
Možnosť 2 - skúška
Zriaďovateľ
Zásady prijímania klientov do ZnB

  STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE

  Adlerova 4, 040 22 Košice


Zásady prijímania občanov 

do Zariadenia núdzového bývania

 

 

            V zariadení núdzového bývania (ďalej len ZNB) sa poskytujú sociálne služby:

 • fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie
 • fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi
 • osamelému rodičovi s deťmi
 • osamelej tehotnej žene
 • fyzickej osobe, ktorá z vážnych dôvodov akými sú najmä : živelná pohroma, požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária nemôžu užívať svoje bývanie.

 

Poskytovanie sociálnych služieb v ZNB  sa uskutočňuje v zmysle   zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov.

 

      1. Regionálna pôsobnosť ZNB

 

ZNB poskytuje sociálne služby žiadateľom s trvalým pobytom v meste Košice a Košice-okolie.

 

      2. Zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb

 

Pri prijímaní klientov zariadenie dodržiava zásadu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb.

 

      3. Formálne náležitosti a postup pri prijímaní žiadateľov

 

       a) podanie žiadosti

       b) kompletizácia žiadosti

       c) komisia pre prijímanie do ZNB   

 

      Za kvalitu  procesu  prijímania t.j. formálnu a obsahovú stránku  (úplnosť a kompletnosť náležitostí potrebných k vydaniu zmluvy, za organizáciu činností  spojených s rozhodovacím procesom, ako aj za dodržanie lehôt na vybavenie žiadosti ) zodpovedá vedúca zariadenia.

 

 a) Podanie žiadosti

     Žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb v ZNB si môže podať fyzická osoba na základe vlastného rozhodnutia. Žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne priamo do zariadenia. Po doručení sa žiadosť označí pečiatkou  a zaznamená sa dátum doručenia. Následne sa osobitne zaeviduje v registri žiadostí, pod poradovým číslom v akom bola doručená. Po prevzatí žiadosti zamestnanec prekontroluje, či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a či je kompletná, t.j. či obsahuje požadované prílohy.

 

Požiadavky na kompletizáciu žiadosti:

Žiadosť musí obsahovať:

 • dôvody pre poskytovanie sociálnych služieb
 • potvrdenie o príjmových pomeroch žiadateľa
 • prešetrenie sociálnej situácie v rodine na ÚPSVR, oddelenie sociálno-právnej ochrany podľa trvalého bydliska
 • potvrdenie o evidencii na ÚPSVR, príp. dôvod vyradenia
 • perspektívy žiadateľa do budúcnosti ako chce riešiť svoju situáciu, príp. podanie žiadosti o pridelenie sociálneho bytu na Magistráte mesta Košíc
 • v  odôvodnených prípadoch je potrebné doložiť aj j rozhodnutie súdu o vyživovacej povinnosti rodiča a jej plnení

 

Komisia pre prijímanie

je poradným orgánom riaditeľky SKI pri rozhodovaní o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení. Na tieto účely je určená komisia zložená z 3 členov:

 

 • vedúca zariadenia
 • sociálna pracovníčka
 • psychologička

 

Odborná komisia zasadá pravidelne raz mesačne, prípadne podľa potreby. Na zasadnutí komisie sa prejednávajú nové žiadosti o poskytnutie sociálnych služieb, žiadosti bývajúcich klientov o predĺženie zmluvy, resp. o jej ukončení a závažné priestupky klientov zariadenia.

Na zasadnutie komisie sú prizvaní žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby alebo bývajúci rodičia.

Vedúca zariadenia oboznámi členov prijímacej komisie s prejednávanou žiadosťou a so sociálnou situáciou žiadateľa, vrátane odporúčania návrhu na riešenie. Prizvaný žiadateľ sa k podanej žiadosti vyjadrí a poskytne členom komisie ďalšie potrebné informácie o svojej sociálnej situácii. Na základe zistených skutočností a  po doporučení komisie riaditeľka SKI rozhodne  o poskytnutí resp. neposkytnutí sociálnych služieb v zariadení. V prípade, ak nie sú v zariadení momentálne voľné miesta, ZNB zaradí žiadosť do evidencie a žiadateľovi zašle písomné oznámenie o zaradení do evidencie žiadateľov o poskytovaní sociálnych služieb.    

 

     4. Pozvanie k nástupu do ZNB

 

      Po uvoľnení ubytovacieho miesta v ZNB  sa  z poradovníka predvoláva k nástupu žiadateľov v poradí, v akom sú v evidencii zaevidovaní. Pred spísaním zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb je zariadenie povinné zistiť, či sa u žiadateľa nezmenili podmienky rozhodujúce pre poskytovanie sociálnych služieb.

     Ak žiadateľ po prvom písomnom vyzvaní k nástupu ZNB nenastúpi, je  písomne vyzvaný  opätovne. V prípade, že ani po druhej výzve žiadateľ bez udania vážneho dôvodu do zariadenia nenastúpi, bude z evidencie žiadateľov vyradený. O vážnosti dôvodu rozhodne komisia.

 

Vážne dôvody:

 • hospitalizácia
 • náhle úmrtie v rodine, alebo iné rodinné vážne dôvody
 • nemožnosť prepravy do zariadenia v stanovený deň

 

    5. Evidencia žiadateľov

 

        Zariadenie vedie evidenciu žiadateľov podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené.

 

     6. Prednostné prijatie žiadateľa

 

     Mimo poradia evidencie sú prijímaní žiadatelia bezodkladne alebo pred spísaním zmluvy    o poskytovaní sociálnych služieb v naliehavých prípadoch ohrozenia života a zdravia.

 Za takéto prípady sa považujú najmä :

-          živelná pohroma, požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária

-          fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi

-          fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie

 

7.  Dôvody  pre  ktoré možno predĺžiť pobyt

 

Pred uplynutím platnosti zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb má klient právo požiadať o predĺženie pobytu v zariadení. Žiadosť s uvedením dôvodu klient doručí do zariadenia, ktoré ju postúpi na najbližšie zasadnutie odbornej komisie. Komisia žiadosť posúdi a rozhodne o predĺžení alebo nepredĺžení zmluvy formou dodatku k zmluve.

Kritériá pri posudzovaní žiadosti:

 • klient si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce so zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb (pravidelne platí úhradu)
 • riadne zabezpečuje výchovu a starostlivosť o maloleté dieťa
 • aktívne pristupuje k riešeniu svojej sociálnej situácie (aktívne si hľadá. prácu, príp sa zapája do programu na zvýšenie zamestnanosti
 • nemá žiadne zápisy za porušovanie domáceho a prevádzkového poriadku alebo o priestupkoch

 

     8. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

 

         Pred nástupom do zariadenia je so žiadateľom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní sociálnych služieb a žiadateľ je oboznámený so všetkými potrebnými skutočnosťami spojenými s poskytovaním soc. služby v ZNB

            Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb uzatvára so žiadateľom štatutárny zástupca organizácie  riaditeľka SKI.

čas
Meniny

Dnes má sviatok
kalendár
Počasie